THI CÔNG XÂY DỰNG SỮA CHỮA NHÀ BẢO HÂN PHÁT

Bảy Chổ Quan Hệ Của 1 Ngôi Nhà

Bảy Chổ Quan Hệ Của 1 ngôi Nhà

1 ngôi nhà có 7 chổ quan hệ tức la có ảnh hưởng tốt xấu:

Cửa ngõ,  cửa cái,  cửa phòng, cửa bếp,  chủ phòng hay sơn chủ, Bếp  và hướng bếp.

Sở dĩ nói chủ phong hay sơn chủ bởi ở tịnh trạch dung chủ phòng, động trạch, biến hóa trạch dung sơn chủ làm chổ chủ yếu.

Trong 7 chổ quan hệ có 3 chổ chính yếu quan trọng ảnh hưởng trọng đại để quyết định ngôi nha tốt hay xấu. còn 4 chổ kia thuộc hang thứ yếu (Phụ thuộc), ảnh hưởng bình thường, chỉ có them bớt tốt xấu ma thôi.

Ở tịnh trạch, có 3 chổ chính yếu: Cửa cái, chủ phòng, bếp, còn 4 chổ chính yếu là cửa phòng, cửa ngỏ, cửa bếp, hướng bếp

Ở động trạch va biến hóa trạch có 3 chổ chính yếu đó là: cửa cái, sơn phòng, bếp, còn 4 chổ thứ yếu đó là cửa cái, cửa phong, chửa bếp va hướng bếp.

Bảy Chổ Quan Hệ Của 1 Ngôi Nhà

Sự Sai Biệt Trong 3 Chổ Chính Yếu

Ở tịnh trạch dung chủ phòng chỉ thưa một du niên mà thôi. Và lấy du niên nay ma đặt tên chon ha, như sinh khí trạch hay thiên y trạch chẳng hạn.

Con ở động trạch va biến hóa trạch thì dung một sơn chủ đã thưa 1 du niên lại còn them ảnh hưởng với 1 sao chúa rất trọng hệ nữa, vậy lấy du niên và cả sao chúa để đặt tên cho nhà, như Diên niên trạch, như tham lang trạch, vũ khúc trạch chẳng hạn.

Cửa cái là 1 nơi chính yếu, vì nó là lối đi vào nhà, nếu dụng trúng tại cung tốt tức như người đi trúng vào chổ may mắn, bằng dựng tại cung xấu tức người đi vào chốn nguy hiểm, tối tăm, chông gai, cửa cái là mẹ sinh ra các du niên cho chủ phong, cho sơn phòng, cho bếp.

Vì vậy, nên hễ chủ phòng, sơn phòng và bếp thừa du niên tốt tức cửa cái tốt, vì mẹ tốt sanh ra các con tốt, bằng thừa du niên xấu tức cửa cái xấu, vì mẹ xấu sinh ra con xấu.

Chủ phòng hay sơn chủ đều là những nơi chính yếu, trụ cột, làm chủ toàn thể ngôi nhà cho nên gọi là chủ phòng là sơn chủ. Nếu có được ở nhằm cung tốt và thưa du niên tốt hay sao tốt là nhà ở thịnh vượng và yên lành. Bằng ở nhằm cung xấu và thừa du niên xấu hay sao xấu là nha ở suy vị, chẳng yên.

Bếp là chổ chính yếu vì nơi sinh dưỡng, nuôi sống con người, nếu được an trí nơi cung tốt và thừa du niên tốt thì sự sinh dưỡng mới đặng lợi ích, ít bệnh hoạn, bằng an trí tại cung xấu và thừa du niên xấu khác nào sự sinh dưỡng bị đầu độc gây ra đủ các bệnh chứng cả tai họa. tram bệnh đa số do ăn uống mà sinh ra.

Tóm lại 3 chổ chính yếu được đặt vào 3 cung tốt là đối với nhau được tương sinh, tỳ hòa và 3 cung thừa kiết du niên hay kiết tinh thì quyết định 1 ngôi nhà thịnh vượng. bằng trái lại đặt trúng vào 3 cung xấu là đối nhau tương khắc và đồng thừa du niên hay hung tinh thì quyết định ngôi nhà suy bại.

Sự Sai Biệt Trong 4 Chổ Thứ Yếu

Trong 4 chổ thứ yếu thì Hướng Bếp có tầm quan trọng hơn cả. kế đó là cửa phòng và cửa bếp. sau hết là Cửa ngỏ. người xưa không kể tới cửa ngỏ, có lẽ vì nó không thuộc về ngôi nhà.

Cửa phòng và cửa bếp ở tịnh trạch ít quan trọng. còn ở động trạch và biến hóa trạch quan trọng hơn nhiều.

Đó là bởi ở tịnh trạch thì chủ phòng và bếp bị lệ thuộc, tất cả các cửa của nó củng bị lệ thuộc. còn ở động trạch và biến hóa trạch thì phòng chúa và bếp chiếm riêng 1 ngăn nhà độc lập. tức nó có tầm quan trọng hơn trong hang thứ yếu.

Đo Lường Tốt Xấu Cho Bảy Chổ Quan Hệ Của 1 Ngôi Nhà

Cái việc đo lường tốt xấu không lấy đâu là quyết định cho đúng từng phân ly như việc trắc lượng bằng toán pháp, nhưng đại khái củng có thể phân biệt chổ khinh chổ trọng, nhiên hậu mới giao dịch được 1 cái nhà thịnh hay suy, thịnh suy nhiều hay ít.

Vả lại còn sự phân lượng tốt xấu cho chổ chính yếu thì khác, cho những chổ thứ yếu thì khác. Những chổ chính yếu và thứ yếu của loại trạch này với loại trạch kia củng không hoàn toàn bằng nhau. Vậy tạm định như sau:

Ở tịnh trạch có 3 chổ chính yếu là: cửa cái, bếp, chủ phòng. Còn 4 chổ phụ thuộc kia là cửa ngỏ, cửa bếp, cửa phòng, hướng bếp.

Động trạch và biến hóa trạch củng có 3 chổ chính yếu: Cửa cái, bếp, sơn chủ. Lại phải kể phòng chúa có sao chúa là chổ thiết yếu nhất hạng. còn 4 chổ phụ thuộc kia, củng như tịnh trạch, ảnh hưởng tầm thường.

Mổi chổ chính yếu trọn tốt thì được 30% tốt, trung bình thì được 15% tốt, bằng trọn xấu thì 30% xấu.

Mổi chổ phụ thuộc trọn tốt thì được 10% tốt, trung bình thì được 5% tốt, bằng trọn xấu thì định 10% xấu.

Ba hạng trọn tốt, trung bình và trọn xấu

Trọn tốt: là chổ gặp kiết du niên hay kiết tinh mà phải đắc vị hay đăng diện. có 3 kiết du niên là sinh khí, diên niên, thiên y (phục vị củng gọi là kiết du niên, nhưng chỉ bằng phân nữa).

Có 3 kiết tinh là tham lang, vũ khúc, cự môn (phụ bật củng là kiết tinh nhưng chỉ tốt bằng phân nữa). trọn là được 30% tốt. riêng phục vị và phụ bật tốt 15%.

Trung bình:

Là chổ gặp kiết du niên hay kiết tinh nhưng thất vị, được 15% tốt.

Riêng phục vị và phụ bật chỉ được trên dưới 5% tốt

Trọn xấu:

Là chổ gặp hung du niên như; tuyệt mạng, ngủ quỷ, lục sát, họa hại.

Hoặc là gặp hung tinh như; phá quân, liêm trinh, văn khúc, lộc tồn.

Phàm hung du niên hay hung tinh củng vậy, thì kể trọn xấu 30%, dù đắc vị hay đăng diện củng vậy.

Phàm kiết du niên hay kiết tinh củng vậy.

Đối với nó gặp cung tương khắc là thất vị

Đối với nó gặp cung tương sanh và đắc vị

Đối với nó gặp cung tỳ hòa là đăng diện.

Đăng diện tốt bậc nhất, đắc vị tốt bậc nhì, thất vị tốt bậc ba.

Đắc vị mà nó sanh cung tốt hơn cung sanh nó.

Riêng kiết tinh đắc vị hay đăng diện mà được ở tại ngăn cuối cùng thì gọi là nhập miếu. không có cách nào tốt hơn nó được.

Lập thành 4 cung như sau:

Sinh khí thuộc mộc:

Gặp các cung càn, cung đoài, cấn, khôn là thất vị.

Gặp cung khảm, ly là đắc vị

Gặp các cung chấn tốn là đăng diện

Tham lang thuộc mộc

Gặp các sơn chủ càn, đoài, cấn, khôn là thất vị.

Gặp các sơn chủ khảm, ly là đắc vị

Gặp các sơn chủ chấn, tốn là đăng diện.

Thiên y thuộc thổ

Gặp các cung chấn, tốn, khảm là thất vị

Gặp các cung ly, càn, đoài là đắc vị

Gặp các cung cấn, khôn là đăng diện.

Cự môn thuộc thổ

Gặp các sơn chủ khảm, chấn, tốn là thất vị

Gặp các sơn ly, càn, đoài là đắc vị.

Gặp các sơn cấn, khôn là đăng diện.

Diên niên thuộc kim

Gặp các cung ly, chấn tốn là thất vị

Gặp các cung cấn, khôn, khảm là đắc vị

Gặp các cung càn đoài là đăng diện.

Vũ khúc thuộc kim

Găp các sơn chủ ly, chấn, tôn là thất vị

Gặp các sơn cấn, khôn, khảm là đắc vị

Gặp các sơn càn, đoài là đăng diện.

Phục vị thuộc mộc:

Gặp các cung càn, đoài, cấn, khôn là thất vị

Gặp các cung khảm, ly là đắc vị

Gặp các cung chấn, tốn là đăng diện.

Phụ bật thuộc mộc

Gặp các sơn chủ càn, đoài, cấn, khôn là thất vị

Gặp các sơn chủ khảm, ly là đắc vị

Gặp các sơn chủ chấn tốn là đăng diện.

Chú ý Bảy Chổ Quan Hệ Của 1 Ngôi Nhà :

Các kiết tinh thì so đối với sơn chủ mà tính

Các kiết du niên thì so đối với cung sở thừa của nó mà tính.

 

5/5 - (2 votes)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN