THI CÔNG XÂY DỰNG SỮA CHỮA NHÀ BẢO HÂN PHÁT

Ngủ Hành Luận Dương Trạch

Ngủ Hành Luận Dương Trạch

Ngủ hành là 5 hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vạn vật đều do ngủ hành kết tạo. dù môn học nào củng phải rãnh rẽ ngủ hành của các loại rồi mới tính sinh khắc, tỳ hòa hầu hết sự tốt hay xấu.

Chư loại thuộc ngủ hành Ngủ Hành Luận Dương Trạch như sau:

Trong môn bát trạch cần thiết biết ngủ hành của 3 loại chính là: 8 cung, 8 du niên và 8 sao, kể chung như sau:

Loại mộc có: Chấn, Tốn      sinh khí, phục vị       tham lang, phụ bật

Loại thổ có: Cấn, Khôn                   Thiên Y, Họa hại                  cự môn, lộc tồn

Loại hỏa có: Ly                                ngủ quỷ                                  liêm trinh

Loại Kim có: Càn, đoài                   Diên niên, tuyệt mệnh         vũ khúc, phá quân

Loại thủy có: Khảm                         lục sát                                     văn khúc

Ngủ hành tỳ hòa (Tức đồng loại)

Kim gặp kim là tỳ hòa.

Loại kim có càn, đoài, diên niên, tuyệt mệnh, phá quân, vũ khúc… gặp nhau là tỳ hòa.

Mộc gặp mộc là tỳ hòa

Loại mộc có chấn, tốn, phục vị, phụ bật, tham lang, sanh khí… gặp nhau là tỳ hòa

Thủy gặp thủy là tỳ hòa

Loại thủy có Khảm, văn khúc, lục sát… gặp nhau là tỳ hòa.

Hỏa gặp hỏa là tỳ hòa

Loại hỏa có Ly, ngủ quỷ, liêm trinh…. Gặp nhau gọi là tỳ hòa

Thổ gặp thổ là tỳ hòa

Loại thổ có Cấn, Khôn, thiên y, cự môn, lộc tồn, họa hại… gặp nhau là tỳ hòa.

Ngủ hành tương sinh

Kim sinh thủy: loại như càn, đoài, diên niên, tuyệt mạng, phá quân đồng sinh loại thủy như khảm, lục sát, văn khúc.

Thủy sinh mộc: loại như khảm, văn khúc, lục sát…đồng sinh loại mộc như chấn, tốn, sinh khí, phục vị, hữu bật, tham lang.

Mộc sinh hỏa: loại như chấn, tốn, tham lang, sinh khí, hữu bật, phục vị… đồng sinh loại hỏa như ly, liêm trinh, ngủ quỷ.

Hỏa sinh thổ: loại như Ly, ngủ quỷ, liêm trinh… đồng sinh loại như cấn, khôn, thiên y, họa hại, cự môn, lộc tồn.

Thổ sinh kim: loại như cấn, khôn, thiên y, họa hại, lộc tồn, cự môn… đồng sinh loại như càn, đoài, vũ khúc, diên niên, tuyệt mệnh, phá quân

Ngủ hành tương khắc

Kim khắc mộc

Loại kim như càn, đoài, diên niên, tuyệt mệnh, phá quân, vũ khúc … đồng khắc loại mộc như chấn, tốn, sinh khí, tham lang, phục vị, hữu bật…

Mộc khắc thổ như chấn, tốn, tham lang, sinh khí, phục vị, hữu bật… đồng khắc loại thổ như cấn, khôn, thiên y, cự môn, lộc tồn, họa hại…

Đồng khắc các loại thủy như; khảm, văn khúc, lục sát…

Đồng khắc hỏa như ly, liêm trinh, ngủ quỷ…

Hỏa khắc kim như ly, liêm trinh, ngủ quỷ… đồng khắc loại kim như càn, đoài, tuyệt mệnh, phá quân, diên niên, vũ khúc.

Ngủ hành số mục

Loại thủy 01 và 06 như thập bội thì thành 10, thành 60

Loại hỏa 02 và 07 như thập bội thì thành 20, thành 70

Loại mộc 03 và 08 như thập bội thì thành 30, thành 80

Loại kim 04 và 09 như thập bội thì thành 40, thành 90

Loại thổ 05 và 10 như thập bội thì thành 50, thành 100

Thập bội là nhân cho 10 gần và ít thì dung nguyên số (số căn bản). xa và nhiều thì dung bội số (bằng 10 lần nhiều hơn).

Ví dụ: sửa được bếp sinh khí thuộc mộc thì tới 03 tháng hay 08 tháng gặp việc may mắn, hoặc sau 30 ngày hay 80 ngày sẻ phát tài phát lộc.

Ví dụ: nhà dung vũ khúc thuộc kim làm sao chúa thì sau 04 năm hoặc 09 năm nhà sẻ phát đạt tới 40 năm, nếu vũ khúc đắc vị hay đăng diện thì nhà đại thịnh đến 90 năm…

Ngủ Hành Luận Dương Trạch

Ngủ Hành Luận Dương Trạch ứng kỳ

Suy theo ngủ hành mà biết thời kỳ của sự tốt hay xấu, suy hay thịnh sẻ xảy đến.

Kiết tinh và kiết du niên ứng việc thịnh tốt

Hung tinh và hung du niên ứng việc hung suy.

Loại thủy

Thì họa phúc ứng vào những năm nhâm quý hay những năm thuộc thủy cục là thân tý thìn.

Hoặc đến 10 ngày hay 60 ngày sẽ có điều may rủi đưa tới

Hoặc 1 năm hay 6 năm thì nhà cửa sẻ hung suy 10 năm hay 60 năm.

Loại thủy như: cung khảm, Du niên, lục sát, sao văn khúc.

Ví dụ: Ở động trạch dung Văn Khúc làm sao chúa ắt tới năm nhâm, quý, thân, tý, thin xảy đến tai họa. hoặc nhà tới 01 năm hay 06 năm thì tai họa khởi lên và suy vi cho tới 10 năm hay 60 năm. ấy bởi văn khúc là hung tinh tất ứng tai họa và suy vi.

Loại hỏa

Thì phúc ứng vào những năm bính đinh hay những năm thuộc hỏa cục Dần Ngọ Tuất.

Hoặc tới 20 ngày hay 70 ngày ắt có điều may rũi đưa tới.

Hoặc tới 2 năm hay 7 năm thì nhà ở sẻ hung suy tới năm 20 năm hay 70 năm.

Loại hỏa như:  cung ly, du niên ngủ quỷ, liêm trinh.

Ví dụ: chủ phòng thừa ngủ quỷ là hung du niên thì đến những năm bính, đinh dần ngọ tuất tại họa sẻ xảy đến. thí dụ dung liêm trinh là hung tinh làm sao chúa thì nhà ở tới 2 năm hay 7 năm ắt suy bại mãi đến 20 năm hay 70 năm.

Loại mộc

Thì phúc họa ứng vào những năm giáp ất hay những năm thuộc mộc cục là hợi mão mùi.

Hoặc đến 30 ngày hay 60 ngày sẻ có điều may rũi đưa tới.

Hoặc tới 3 năm hay 8 năm thì nhà cửa sẻ hung suy tới 30 năm hay 80 năm.

Loại mộc như cung chấn tốn, du niên sinh khí, phục vị, tham lang và phụ bật.

Ví dụ: chủ phòng thừa sinh khí là kiết tinh du niên thì những sự may mắn sẻ xảy ra trong những năm giáp ất, hợi mẹo mùi hoặc tới 30 hay 80 ngày thì được tài lộc.

Ví dụ: như dung tham lang là kiết tinh làm sao chúa thì nhà có 3 năm hay 8 năm sẻ phát đạt lên tới 30 năm hay 80 năm.

Loại kim

Thì họa phúc sẻ ứng vào những năm canh tân hay những năm thuộc kim cục tị dậu sửu.

Hoặc đến 40 ngày hay 90 ngày sẻ có điều may rủi đưa tới.

Hoặc 4 năm hay 9 năm thì nhà ở sẻ hung suy tới 40 năm hay 90 năm.

Loại kim như cung càn, cung đoài, du niên diên niên, tuyệt mệnh, phá quân, vũ khúc.

Ví dụ: chủ phòng hay sơn phòng chủ thừa tuyệt mệnh là hung du niên thì đến năm canh tân hay tị dậu sửu hoặc đến 40 ngày hay 90 ngày tai họa sẻ tới.

Ví dụ: dung vũ khúc là kiết tinh làm sao chúa thì nhà ở tới 4 năm hay 9 năm sẻ phát đạt lên tới 40 năm hay 90 năm.

Loại thổ

Thì họa phúc ứng vào những năm mậu kỷ hay những năm thuộc thổ là thin tuất sửu mùi. (và những năm hỏa cục là bính đinh, dần ngọ tuất)

Hoặc đến 50 ngày hay 100 ngày ắt có điều may rũi đưa tới.

Hoặc đến 05 hay 10 năm thì nhà ở sẻ hung suy 50 năm hay 100 năm.

Loại thổ như; cấn, khôn, thiên y, cự môn, lộc tồn, họa hại.

Ví dụ I: Sơn chủ hay chủ phòng thừa họa hại là hung du niên hoặc dung lộc tồn là hung tinh làm sao chúa thì tai họa sẻ xảy tới trong những năm mậu kỷ, dần ngọ tuất sửu mùi. Hoặc nhà ở tới 05 năm hay 10 năm thì khởi đầu suy bại cho đến 50 năm hay 100 năm.

Ví dụ II: Sơn chủ hay chủ phòng thừa thiên Y là kiết du niên hay dung cự môn là kiết tinh làm sao chúa thì sự may mắn sẻ xảy đến trong những năm mậu kỷ, dần ngọ thin tuất sửu mùi. Hoặc nhà ở đến 50 ngày hay 100 ngày sẻ gặp tài lộc. hoặc nhà ở tới 05 hay 10 năm sẻ bắt đầu phát đạt tới 50 năm hay 100 năm.

Lưu ý về Ngủ Hành Luận Dương Trạch:

Loại hỏa và loại thổ dung chung hỏa cục là dần ngọ tuất

Loại hỏa mà dung hỏa cục là bởi giữa quả địa cầu có khối lửa sinh ra núi lửa.

5/5 - (2 votes)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN